ทดสอบการประหยัดพลังงานฟิล์มอาคาร

597
ทดสอบโดย วิทยาลัยพลังงานทดแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ บริษัทสมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทำการทดสอบเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานของเครื่องยนต์ระหว่างรถที่ติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อนกับรถที่ไม่ติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อน