การทดสอบการวัดอุณหภูมิภายในรถยนต์ ครั้งที่ 1

2,412

การทดสอบครั้งที่ 1 โดยวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ที่ติดฟิล์มกรองแสงทั่วไปกับรถยนต์ที่ติดสมาร์ทเทคฟิล์ม