ชื่อผลงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รหัสฟิล์มอาคาร : 05 PG
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อลดความร้อนที่เข้ามาในตัวอาคาร-ประหยัดพลังงานและความสวยงาามของตัวอาคาร
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :