ซื้อสินค้าเกี่ยวกับฟิล์ม

SmartTec Video

Share :
Get Video

การทดสอบการวัดอุณหภูมิภายในรถยนต์ ครั้งที่ 2

การทดสอบ ครั้งที่ 2 โดยวัดอุณหภูมิเปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ที่ติดสมาร์ทเทคฟิล์มกับรถยนต์ที่ไม่ได้ติดฟิล์มกรองแสง

Video ทั้งหมด