ฟิล์มเข้มแบบไม่สะท้อนแสง ลักษณะฟิล์มทึบแสงแบบไม่สะท้อนแสง (ไม่เงา) เป็นฟิล์มที่กรองแสงแดดจากภายนอก ดดยที่มีค่าการสะท้อนแสงด้านนอกต่ำ ในกรณี ที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับในการติกฟิล์ม โดยที่ไม่สะท้อนแสงรบกวนผู้อื่น


Infinity Series & Economy Series

 
Product Specification Infinity Series Economy Series
Sm - P 05 BK B-2050 B-2200 B-2350
Shading Coefficient 0.4 0.68 0.74 0.78
Total Solar Energy Rejection % 65.2 41.1 35.8 32.2
Solar Reflection % 12.9 5.9 6.2 6.2
Solar Transmission % 15.2 45.7 53.1 58.1
Visible Light Reflection % 6.7 5.1 5.5 5.6
Visible Light Transmission % 4.6 19.8 33.8 43.4
UV Transmission % 0.1 0.3 1.1 0.9
Scratch Resistance YES YES YES YES
Warranty (Years) 10 5 5 5

*การทดสอบกับกระจกใสหนา 3 มม. ตามมาตรฐาน ASTM E891 ทดสอบโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี