ชื่อผลงาน : โรงแรม เดอร์อิมพิเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-P 35 GREY
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อกันความร้อน กัน UV จากแสงอาทิตย์ และช่วยประหยัดพลังงาน
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :