ชื่อผลงาน : คุณเบญจวรรณ หมู่บ้านโกลเดนท์

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-P 12 GREEN
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : ป้องกันความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน
  • ปริมาณของงาน : 38.83 ตรฟ.
  • มูลค่าของงาน : 3,266
  • อธิบายเพิ่มเติม :