ชื่อผลงาน : NoVotel

รหัสฟิล์มอาคาร : B4050
สีฟิล์ม : ปรอทวันเว

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อลดความร้อนและความสวยงามของตัวอาคาร
  • ปริมาณของงาน : 3,194 ตรฟ.
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :