ชื่อผลงาน : บริษัท มิซูยา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รหัสฟิล์มอาคาร : R-DBL 05
สีฟิล์ม : ปรอทเทาดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อลดความร้อนและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  • ปริมาณของงาน : 1,477 ตรฟ.
  • มูลค่าของงาน : 86,921
  • อธิบายเพิ่มเติม :