ชื่อผลงาน : หจก.ศักดิ์รุ่งเรืองพลาสติก

รหัสฟิล์มอาคาร : B4100
สีฟิล์ม : ปรอทเทาดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อลดความร้อนและช่วยประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศที่ทำงานน้อยลง
  • ปริมาณของงาน : 499 ตรฟ.
  • มูลค่าของงาน : 34,930
  • อธิบายเพิ่มเติม :