ชื่อผลงาน : โรงแรมเซ็นธาราภูเก็ต

รหัสฟิล์มอาคาร : B6050
สีฟิล์ม : ใส

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน ที่ส่องมาจากแสงแดด ช่วยในการประหยัดพลังงานได้และถนอมต่อสิ่งของภายในไม่ให้สีเฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ ต้องเสียหายก่อนอันควร
  • ปริมาณของงาน : 1,500 ตารางฟุต/SF
  • มูลค่าของงาน : 110,638 B
  • อธิบายเพิ่มเติม :