ชื่อผลงาน : Moris pen Noble Orla

รหัสฟิล์มอาคาร : Sm-C 65 Green(Nano)
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อลดความร้อนแต่ไม่บดบังทัศนวิสัย
  • ปริมาณของงาน : 1,675 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน : 204,000 บาท
  • อธิบายเพิ่มเติม :