ชื่อผลงาน : โรงพยาบาลไทยจักษุ

รหัสฟิล์มอาคาร : Sm-p 18 Grey
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : ติดเพื่อลดความร้อน-ประหยัดพลังงานและกรองแสงสว่าง
  • ปริมาณของงาน : 5,890 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน : 382,857
  • อธิบายเพิ่มเติม :