ชื่อผลงาน : RABIKA COFFE

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-C65Green , SM-P 10Grey.
สีฟิล์ม : เขียว / เทา

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน ของแสงที่ส่องผ่านเข้ามา และช่วยในการประหยัดพลังงาน.
  • ปริมาณของงาน : 255sf.
  • มูลค่าของงาน : 46,000
  • อธิบายเพิ่มเติม :