ชื่อผลงาน : กรมสื่อพัฒนาเทคโนโลยี

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-P 22Green.
สีฟิล์ม : เขียว

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน ของแสงที่ส่องผ่านเข้ามา และช่วยในการประหยัดพลังงาน และช่วยในการพรางตาจากบุคคลภายนอกไม่ให้เห็นภายในได้.
  • ปริมาณของงาน : 504sf.
  • มูลค่าของงาน : 40,320
  • อธิบายเพิ่มเติม :